محورها:

§         تولید،انتقال و توزیع آب

§         انرژی های برق آبی و تجدیدپذیر

§         فناوری های مرتبط با منابع آب،سد و شبکه و آبیاری و زهکشی

§         فناوری های نرم(علوم انسانی)

§         فناوری های نوظهور مرتبط با صنعت آب و برق

زمان بندی:
شروع ثبت نام : اول تیر 96
پایان ثبت نام طرح های سرمایه پذیر: پایان آبان 96
پایان ثبت نام سایر آثار : پایان آبان 96
تاریخ برگزاری: آذرماه 96